Твоята количка е празна!

Опитай
  • Бърза доставка от куриер
  • Връщане на парите в 14-дневен срок
  • Купи на изплащане
Общи условия на промоционална игра Делимано

Общи условия на промоционална игра Делимано

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА „ДЕЛИМАНО ТИГАН ЗА ПАЛАЧИНКИ“

След стартиране на специализирания софтуер, изтеглените победители са следните:

  • Fidanka Katsareva
  • Katys Mutafova
  • Diana Zheleva

Победителите печелят Нутрибулет XXL.

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА „ДЕЛИМАНО ТИГАН ЗА ПАЛАЧИНКИ“

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Организатор на промоционалната игра „ДЕЛИМАНО Тиган за палачинки “ („Играта“) е „Студио Модерна - България” ЕООД, ЕИК: 121009078, със седалище и адрес на управление гр. Соф

1.Промоционалната игра се организира и провежда от Организатора самостоятелно, или чрез възлагането на трети лица и партньори.

II. СРОК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Играта ще се проведе в периода от 16.05.2016г. до 20.06.2016г. включително на територията на Република България. Настоящите Общи условия ще бъдат достъпни за целия период на продължителността на Играта на www.delimano.bg . Организаторът си запазва правото да допълва и/или променя настоящите Общи условия, като промените влизат в сила незабавно, считано от оповестяването им на интернет адрес: www.delimano.bg. В случай, че настъпят форсмажорни обстоятелства или при друга фактическа невъзможност за изпълнението на Играта, Организаторът има правото да прекрати Играта по всяко време преди изтичането на горния срок като оповести това на www.delimano.bg. В този случай Организаторът не носи отговорност пред участниците за нанесени щети, не дължи компенсация и не се допуска връщане на закупени, участващи продукти.

III. НАГРАДИ

Наградите, които могат да бъдат спечелени в Играта, са общо 3 /три/ броя Делимано Нутрибулет ХХЛ. Всеки печеливш участник може да спечели само един бр. награда. Предметните награди за печелившите участници се осигуряват изцяло от Организатора.

IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

В Играта имат правото да участват всички пълнолетни дееспособни физически лица с постоянен адрес в България, с изключение на лицата, които са директно свързани с организирането и/изпълнението на Играта, както и членовете на техните семейства и роднините им по права линия. Служители на Организатора и на партньорите му в провеждането на рекламната кампания ”МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД” с ЕИК 121644736 и „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД, ЕИК 131384920 също нямат правото да участват в Играта.

V. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Всяко лице, което има правото да участва в Играта, съгласно настоящите Общи условия може да участва в Играта по следния начин:

1. Като закупи от участващите търговски обекти на „МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД“ в страната продукт „тиган за палачинки Делимано Деличия Стоне ефект“;

2. Като се регистрира за участие в Играта. Регистрацията се осъществява чрез изпращане на SMS до номер 19356 със съдържание собствено име и фамилия съгласно указанията на рекламната брошура за Играта, съдържаща се опаковката на закупения продукт „тиган за палачинки Делимано Деличия Стоне ефект“

3. Всяко лице може да изпраща неограничен брой SMS – по един за всеки закупен продукт „тиган за палачинки Делимано Деличия Стоне ефект“, съгласно настоящите Общи условия.

4. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност.

5. Цената на един SMS към кратък номер 19356 е 0,29 лв. с ДДС за абонати на Теленор (Глобул) и 0,30 лв. с ДДС за абонати на Виваком и Мтел. За всеки изпратен SMS, участникът ще получи и Обратен СМС с линк за изтегляне на съдържание, свързано с кампанията“ Съдържанието в линка може да е всякакво – визията на кампанията, снимка или лого, рингтон или друго

VI. ИЗБИРАНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ УЧАСТНИЦИ, ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

1. Избирането на печелившите участници става чрез теглене на случаен принцип измежду всички надлежно регистрирани участници в Играта, съгласно настоящите Общи условия чрез използване на специално разработен по поръчка на Организатора за нуждите на Играта софтуер, което ще се проведе на 30 юни 2016 г.

2. Спечелилите от томбола участници ще получат уведомителен SMS от Организатора с допълнителни инструкции за начина, по който могат да получат спечелената награда.

3. Отделно от горното, GSM номера, с който са се регистрирали за участие в Играта печелившите участници ще бъде обявен на страницата www.delimano.bg , като от съображения за сигурност последните три цифри от номера ще бъдат скрити. Поради технически причини е възможно спечелилите участници от тегленията през официално обявените празнични и неработни дни (вкл. събота и неделя), да бъдат обявени на посочения сайт в първия работен ден след тези дни.

4. Участникът, изтеглен да получи награда следва да се обади на телефон: 08001 8050 в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на уведомителния SMS и да съобщи на оператора трите си имена, телефон за връзка, точен пощенски адрес, електронен адрес (e-mail).

5. Наградите ще бъдат доставени от Организатора напълно безплатно с куриер до всеки печеливш участник в срок от 45 работни дни след осъществяване на телефонното обаждане по горната т. 4, в което Организаторът получи информация за валиден адрес за доставка. При отсъствие на печелившите Участници на адреса за получаване при извършване на доставката, на същия ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата след представяне на документ за самоличност. И в този случай печелившият участник не дължи никакви парични суми за получаване на доставката. При заявено желание от страна на печелившия участник до Организатора, той може да получи наградата си и лично на адреса на управление на Организатора, а именно: гр. София, 1404, бул. „България” 81-В след предварителна уговорка с представители на Организатора за дата и час на получаване на наградата.

6. Наградите се получават само срещу представяне пред съответния куриерски служител на документ за самоличност и касов бон удостоверяващ покупката на продукт „„тиган за палачинки Делимано Деличия Стоне ефект“, закупен от търговски обект на „МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД“ в срока и съгласно условията на Играта.

7. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от спечелилия участник, ако същото е съгласно да го приеме от името на спечелилия и удостовери това писмено на документа, с който куриера доставя наградата. В този случай ще бъде считано, че получателят е спечелилото лице и Организаторът няма да носи никаква отговорност за евентуални претенции, касаещи получаването на наградата от неоторизирани лица.

8. Печеливши участници, непотърсили наградите си (непредоставили на оператор на Организатора трите си имена (съгласно документ за самоличност), телефон за връзка, точен пощенски адрес, електронен адрес) в 30 (тридесет)-дневен срок от спечелването им, автоматично губят правото си на тяхното получаване.

9. След изтичането на периода на промоцията, посочен в настоящите правила, участниците няма да имат право да регистрират и да участват в жребий за допълнителни награди.

VII. ЗНАЧЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА, ЛИЧНИ ДАННИ

С изпращането на SMS за регистрация за участие в Играта, участникът се съгласява с и декларира следното:

- Че е запознат с, приема и се задължава да спазва условията на настоящите Общи условия на Играта;

- Че отговаря на условията за участие в Играта, съгласно настоящите Общи условия и е съгласен да участва доброволно в нея;

- Че доброволно е предоставил на Организатора своите лични данни и данни за контакт;

- Че е запознат с разпоредбите за защита на личните данни на физическите лица по Закона за защита на личните данни както и с факта, че Организаторът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни;

- Че е съгласен Организаторът, като спазва всички законови изисквания в областта на защитата на личните данни, да събира, съхранява и обработва по смисъла на Закона за личните данни, в това число с автоматични средства личните му данни за целите на провеждането и администрирането на Играта, както и за рекламни цели на Организатора в това число, но не само – за целите на директния маркетинг, реклама и изпращане на търговски съобщения. Участникът декларира, че е съгласен Организатора да разкрива и/или предоставя на трети лица лични му данни, когато това е необходимо за провеждането на Играта;

- Че е съгласен Организаторът, като спазва всички изисквания на действащото законодателство, да използва предоставените от участника данни за контакт за целите на администрирането на играта, както и за рекламни цели на Организатора в това число, но не само – за целите на директния маркетинг, реклама и изпращане на търговски съобщения. Участникът декларира, че е съгласен Организатора да разкрива и/или предоставя на трети лица данните му за контакт, когато това е необходимо за провеждането на Играта;

- Че разрешава на Организатора да използва личните му данни и данните му за контакт за целите на Играта, за статистическа обработка, анкетиране, маркетингови проучвания, уведомяване за новости и за изпращане на и-новини и други рекламни материали по време и след приключването на играта, а така също и позволява използването с цел информиране на различни канали за комуникация с него, като: телефони, пощенски адреси, електронни пощи и други. Участникът се съгласява личните му данни и данните му за контакт да бъдат обработвани от Организатора до изричното оттегляне на съгласието на Участника или докато данните престанат да служат на нуждите на Организатора;

- В случай, че бъде избран за печеливш участник в Играта, изрично разрешава на Организатора обявяването на името и фамилията му, както и мобилния му телефонен номер, с който се е регистрирал за участие в Играта без последните 3 цифри, да бъдат публикувани на интернет адрес www.delimano.bg;

- Че няма да разкрива, освен в предвидените от закона случаи, пред трети лица информация за Организатора, станала му известна при или по повод участието му в Играта;

- Че дава своето изрично съгласие да получава търговски съобщения, включително и SMS до мобилния му телефонен номер, с който се е регистрирал за участие в Играта, във връзка с провеждането на кампании по проучване на потребителската удовлетвореност и пазара или други маркетингови кампании, свързани с търговските марки на Организатора;

- Всеки участник може по всяко време да откаже по-нататъшното получаване на търговски съобщения на Организатора като заяви това с изпращане на писмо на адрес „Студио Модерна - България” ЕООД, или чрез изпращане на e-mail на следната електронна поща: info@delimano.bg.com или като се обади на тел. 08001 8050.

VIII. ОТГОВОРНОСТ

1. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция с участниците в Играта, различна от описаната в настоящите Общи условия.

2. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди и/или вреди, нанесени на участника, на неговото имущество или на трети лица и/или тяхното имущество по време на участието му в настоящата Промоция.

3. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол, в това число, но не само - случаи на непреодолима сила (форсмажор), случайни събития, проблеми в интернет и мобилните мрежи и други.

4. Организаторът не носи отговорност за вреди от непълни или неточно попълнени или предоставени (грешни, невалидни) данни на участника.

5. Организаторът на Играта не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил неистински имена, некореспондиращ, непълен или неточен адрес за доставка на награди. Организаторът на играта не носи отговорност за неполучена награда, когато получателят не е намерен от куриера на посочения адрес.

6. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на „Закон за хазарта”. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал. 1, - в нея липсва залог и нито един от участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта – Играта е сред изключенията по чл. 3 ал. 3 от „Закон за хазарта”.

7. Организаторът „Студио Модерна - България” ЕООД си запазва правото да промени периода на Промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства не може да стартира на 16.05.2016 г.

IX. КОМПЕТЕНТНОСТ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Всички спорове, породени във връзка с настоящата Промоционална игра или спорове, отнасящи се до нея, ако не могат да бъдат уредени по приятелски начин между страните чрез преговори, ще бъдат отнасяни за решаване от Арбитражен съд - София към СППМ, съобразно неговия Правилник, като приложимо ще бъде българското право.

X. ГАРАНЦИИ НА ОРГАНИЗАТОРА

1. Организаторът на Промоционалната игра е администратор на лични данни, притежаващ лиценз от Комисия за Защита на Личните данни.

2. Организаторът ще използва предоставените от участниците лични данни и данни за контакт така, както е уговорено в настоящите Общи условия.

3. Организаторът гарантира сигурността на личните данни и на данните за контакт на участниците - те няма да бъдат използвани или предоставяни на трети лица, без тяхно съгласие, съгласно закона за Защита на личните данни, Закона за електронните съобщения и останалото действащо законодателство освен ако това е задължително по силата на нормативен акт, по писмено искане на съда или на друг компетентен държавен орган.

4. Служителите на Организатора са длъжни да спазват конфиденциалността на личните данни и данни за контакт на участниците. XI. ДРУГИ Участвайки в тази игра, участниците приемат да се ангажират да спазват условията и разпоредбите на настоящите Общи условия. С участието си участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата игра. Настоящите Общи условия са изготвени от Организатора „Студио Модерна - България“ ЕООД

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА „Изтрий и виж какво печелиш с Делимано“

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Организатор на промоционалната игра „Изтрий и виж какво печелиш с Дормео“ („Играта“) е „Студио Модерна - България” ЕООД, ЕИК: 121009078, със седалище и адрес на управление гр. София 

1.Промоционалната игра се организира и провежда от Организатора самостоятелно или чрез възлагане на действия на трети лица и партньори.

II. СРОК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Играта ще се проведе в периода от 16.05.2016г. до 20.06.2016г. включително на територията на Република България. Настоящите Общи условия ще бъдат достъпни за целия период на продължителността на Играта на www.delimano.bg . Организаторът си запазва правото да допълва и/или променя настоящите Общи условия, като промените влизат в сила незабавно, считано от оповестяването им на интернет адрес: www.delimano.bg. В случай, че настъпят форсмажорни обстоятелства или при друга фактическа невъзможност за изпълнението на Играта, Организаторът има правото да прекрати Играта по всяко време преди изтичането на горния срок като оповести това на www.delimano.bg. В този случай Организаторът не носи отговорност пред участниците за нанесени щети, не дължи компенсация и не се допуска връщане на закупени, участващи продукти.

III. НАГРАДИ

Наградите, които могат да бъдат спечелени в Играта са:

- Ваучер за 10% отстъпка от цената при бъдещо закупуване на „ДЕЛИМАНО Астория тиган 28 см“;

- Ваучер за 20 % отстъпка от цената при бъдещо закупуване на „ДЕЛИМАНО Астория тиган 28 см“;

- Ваучер за 30 % отстъпка от цената при бъдещо закупуване на „ДЕЛИМАНО Астория тиган 28 см“;

- Ваучер за 50 % отстъпка от цената при бъдещо закупуване на „ДЕЛИМАНО Астория тиган 28 см“;

Печелившите скреч – полета и непечелившите скреч-полета са разпределени измежду рекламните брошури към участващите продукти на изцяло случаен принцип и ще се разпространяват в тук обозначените търговски обекти при еднакви условия на пазаруване. Всеки печеливш участник може да спечели толкова броя награди, с колкото брошури със скреч-поле участват. Предметните награди за печелившите участници се осигуряват изцяло от Организатора.

IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

В Играта имат правото да участват всички пълнолетни дееспособни физически лица с постоянен адрес в България, с изключение на лицата, които са директно свързани с организирането и/изпълнението на Играта, както и членовете на техните семейства и роднините им по права линия. Служители на Организатора и на партньора му в провеждането на рекламната кампания –”Метро Кеш енд Кери България ЕООД” с ЕИК 121644736“.

V. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Всяко лице, което има правото да участва в Играта, съгласно настоящите Общи условия може да участва в Играта по следния начин:

1. Като закупи от участващите търговски обекти на „МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД“ в страната продукт „тиган за палачинки Делимано Деличия Стоне ефект“;

2. Като изтрие защитното скреч-поле на рекламната брошура за Играта, намираща се в опаковката на закупения продукт „тиган за палачинки Делимано Деличия Стоне ефект“. След изтриването на скреч-полето, всеки участник, съгласно указанията на рекламната брошура, може да разбере според откритата комбинация от символи дали печели награда.

3. Всяко лице може да участва неограничен брой пъти чрез закупуването на продукти „тиган за палачинки Делимано Деличия Стоне ефект““ като спазва правилата на настоящите Обши условия.

4. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност.

VI. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

В случай, че участникът спечели награда от Играта и желае да се възползва от нея, участникът трябва да запази рекламната брошура със скреч-поле и касовата си бележка за закупения продукт „тиган за палачинки Делимано Деличия Стоне ефект“. Участникът трябва се обади в срока на валидност на Играта на следния телефон на Студио Модерна 02 8182488, на който да:

А. Заяви желанието си за получаване на спечелената награда и да предостави своите три имена, валиден адрес за доставка и телефонен номер, в случай, че тя съставлява „ДЕЛИМАНО Астория тиган 28 см“ или

Б. Да направи своята поръчка за покупка на продукт „ДЕЛИМАНО Астория тиган 28 см“ в случай, че спечелената награда съставлява „ваучер отстъпка от цената при бъдещо закупуване на „ДЕЛИМАНО Астория тиган 28 см“;

В рамките на телефонното обаждане, необходимо е участникът да предостави на телефонния оператор и паролата, съответстваща на спечелената от него награда, която се намира в рекламната брошура, съдържаща скреч-поле. В случай, че спечелената награда съставлява „ваучер за отстъпка от цената при бъдещо закупуване на „ДЕЛИМАНО Астория тиган 28 см“ и участникът направи поръчка за закупуване на същата, условията, сроковете и цената на доставка се определят от Условията за пазаруване на Организатора, публикувани в сайта www.delimano.bg . При получаването на закупеният с отстъпка продукт, участникът е длъжен да представи и предаде на куриера, който го доставя рекламната брошура, съдържаща печелившото скреч-поле.

VII. ЗНАЧЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА, ЛИЧНИ ДАННИ

Изтриването на скреч-полето, разположено в рекламната брошура за Играта, участникът се съгласява с и декларира следното:

- Че е запознат с, приема и се задължава да спазва условията на настоящите Общи условия на Играта;

- Че отговаря на условията за участие в Играта, съгласно настоящите Общи условия и е съгласен да участва доброволно в нея;

- Че доброволно е предоставил на Организатора своите лични данни и данни за контакт;

- Че е запознат с разпоредбите за защита на личните данни на физическите лица по Закона за защита на личните данни както и с факта, че Организаторът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни;

- Че е съгласен Организаторът, като спазва всички законови изисквания в областта на защитата на личните данни, да събира, съхранява и обработва по смисъла на Закона за личните данни, в това число с автоматични средства личните му данни за целите на провеждането и администрирането на Играта, както и за рекламни цели на Организатора в това число, но не само – за целите на директния маркетинг, реклама и изпращане на търговски съобщения. Участникът декларира, че е съгласен Организатора да разкрива и/или предоставя на трети лица лични му данни, когато това е необходимо за провеждането на Играта;

- Че е съгласен Организаторът, като спазва всички изисквания на действащото законодателство, да използва предоставените от участника данни за контакт за целите на администрирането на играта, както и за рекламни цели на Организатора в това число, но не само – за целите на директния маркетинг, реклама и изпращане на търговски съобщения. Участникът декларира, че е съгласен Организатора да разкрива и/или предоставя на трети лица данните му за контакт, когато това е необходимо за провеждането на Играта;

- Че разрешава на Организатора да използва личните му данни и данните му за контакт за целите на Играта и за получаването на спечелената от него награда/закупена стока с отстъпка, за статистическа обработка, анкетиране, маркетингови проучвания, уведомяване за новости и за изпращане на и-новини и други рекламни материали по време и след приключването на играта, а така също и позволява използването с цел информиране на различни канали за комуникация с него, като: телефони, пощенски адреси, електронни пощи и други. Участникът се съгласява личните му данни и данните му за контакт да бъдат обработвани от Организатора до изричното оттегляне на съгласието на Участника или докато данните престанат да служат на нуждите на Организатора;

- Че няма да разкрива, освен в предвидените от закона случаи, пред трети лица информация за Организатора, станала му известна при или по повод участието му в Играта;

- Всеки участник може по всяко време да откаже по-нататъшното получаване на търговски съобщения на Организатора като заяви това с изпращане на писмо на адрес „Студио Модерна - България” ЕООД, или чрез изпращане на e-mail на следната електронна поща или като се обади на тел. 08001 8050

VIII. ОТГОВОРНОСТ

1. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция с участниците в Играта, различна от описаната в настоящите Общи условия.

2. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди и/или вреди, нанесени на участника, на неговото имущество или на трети лица и/или тяхното имущество по време на участието му в настоящата Промоция.

3. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол, в това число, но не само - случаи на непреодолима сила (форсмажор), случайни събития, проблеми в мобилните мрежи и други.

4. Организаторът не носи отговорност за вреди от непълни или неточно попълнени или предоставени (грешни, невалидни) данни на участника.

5. Организаторът на Играта не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил неистински имена, некореспондиращ, непълен или неточен адрес за доставка на награди. Организаторът на играта не носи отговорност за неполучена награда, когато получателят не е намерен от куриера на посочения адрес.

6. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на „Закон за хазарта”. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал. 1, - в нея липсва залог и нито един от участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта – Играта е сред изключенията по чл. 3 ал. 3 от „Закон за хазарта”.

7. Организаторът „Студио Модерна - България” ЕООД си запазва правото да промени периода на Промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства не може да стартира на 16.05.2016 г.

IX. КОМПЕТЕНТНОСТ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Всички спорове, породени във връзка с настоящата Промоционална игра или спорове, отнасящи се до нея, ако не могат да бъдат уредени по приятелски начин между страните чрез преговори, ще бъдат отнасяни за решаване от Арбитражен съд - София към СППМ, съобразно неговия Правилник, като приложимо ще бъде българското право.

X. ГАРАНЦИИ НА ОРГАНИЗАТОРА

1. Организаторът на Промоционалната игра е администратор на лични данни, притежаващ лиценз от Комисия за Защита на Личните данни.

2. Организаторът ще използва предоставените от участниците лични данни и данни за контакт така, както е уговорено в настоящите Общи условия.

3. Организаторът гарантира сигурността на личните данни и на данните за контакт на участниците - те няма да бъдат използвани или предоставяни на трети лица, без тяхно съгласие, съгласно закона за Защита на личните данни, Закона за електронните съобщения и останалото действащо законодателство освен ако това е задължително по силата на нормативен акт, по писмено искане на съда или на друг компетентен държавен орган.

4. Служителите на Организатора са длъжни да спазват конфиденциалността на личните данни и данни за контакт на участниците.

XI. ДРУГИ

Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират да спазват условията и разпоредбите на настоящите Общи условия. С участието си участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Игра. Настоящите Общи условия са изготвени от Организатора „Студио Модерна - България“ ЕООД

Безплатна консултация за поръчка
x
ПОРЪЧАЙТЕ ЛЕСНО ТУК.

ОБАЖДАНЕТО Е НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО!

Консултантите ни са готови да отговорят на твоите въпроси, свързани с продуктите, които те интересуват. В допълнение ти помагат да се ориентираш в сайта и може да ти съдейства при пазаруване. Не се колебай и ни се обади!

ОБАДИ СЕ