Твоята количка е празна!

Опитай
  • Бърза доставка от куриер
  • Връщане на парите в 14-дневен срок
  • Купи на изплащане
Правила и условия за участие в Делимано томбола Специална изненада

Правила и условия за участие в Делимано томбола Специална изненада

Правила и условия за участие в Делимано томбола „Специална изненада“ 

С настоящите правила и условия за участие (наричани за краткост „Правилата") се обявява реда, начина за участие и условията за провеждане на Делимано томбола „Специална изненада“ (наричана за краткост „ИГРАТА"). 

Правила и условия за участие в Делимано томбола „Специална изненада“

С настоящите правила и условия за участие (наричани за краткост „Правилата") се обявява реда, начина за участие и условията за провеждане на Делимано томбола „Специална изненада“ (наричана за краткост „ИГРАТА").

1. Организатор на ИГРАТА

Организатор на ИГРАТА „Специална изненада“ е „СТУДИО МОДЕРНА БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: София 1404, бул. „България” 81-В, вписано в Търговския регистър при АВ с ЕИК 121009078, наричано по-долу за краткост „Организатора”. Организаторът запазва правото си да поправя или променя Правилника, като обявява това предварително и публично.

2. Период на кампанията

ИГРАТА ще се проведе в периода от 21.05.2013 г. от 10:00 – 13:30ч. включително.

3. Териториален обхват на промоцията

ИГРАТА се организира и провежда в магазини Топ Шоп с адреси:

• София, бул. Христо Ботев 50

• София, бул. Витоша 86

• София, бул. Ситняково 48

• София, бул. Черни връх 100

• Пловдив, ул. Райко Даскалов 1а

• Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96

• Благоевград, ул. Иван Шишман 2

• Бургас, ул. Александровска 109

• Варна, бул. Цар Освободител 63 и ул. Ген. Колев 54

4. Право на участие в Играта

Право на участие в ИГРАТА имат всички пълнолетни физически лица, извършили покупка на готварски съд Делимано за периода на кампанията в магазини Топ Шоп (виж т.3), собственост на „Студио Модерна България” ЕООД, гр. СОФИЯ. Участието в ИГРАТА на „Студио Модерна България“ ЕООД е обвързано с покупка на съд Делимано за периода на кампанията. Служителите на „Студио Модерна България“ ЕООД или техните роднини, както и лицата, свързани с организирането на играта или свързани с тях лица, нямат право да вземат участие в ИГРАТА.

5. Промоционални продукти (продукти, чиято покупка дава право на участие в ИГРАТА)

Участието в ИГРАТА е обвързано с покупка на съд за готвене от марката Делимано (наричан по-долу за краткост „Промоционален продукт”) в периода на ИГРАТА (виж т.2). Покупка, направена преди или след този период, не обвързва Организатора с Правилата. Промоционалните продукти, даващи право на участие в ИГРАТА са всички съдове за готвене с марката Делимано, с изключение на всички видове електрически уреди с марката Делимано, вкл. Нутрибулет. Цените на промоционалните продукти са публикувани и в интернет страницата на Делимано: www.delimаno.bg

6. Правила за участие и начини за включване в ИГРАТА

Всяко физическо лице автоматично става участник в ИГРАТА, ако отговаря на изискванията в точка 4 и закупи Промоционален продукт (виж т.5), срещу което получава документ удостоверяващ покупката (фактура и касов бон) в периода на кампанията (виж т.2) от Правилата. Всяко физическо лице станало участник в ИГРАТА, съгласно изискванията в точка 4 и закупило Промоционален продукт (виж т.5), за да участва в томболата трябва да предостави отрязъка от фактурата, с наименование „Талон за доставка“, удостоверяваща неговата покупка, на представителите на фирмата Организатор. Всички талони ще бъдат съхранявани на определеното затова място до извършване на тегленето. Точно в 13:30ч. на 21.05.2016 г. ще се извърши теглене на лотариен принцип в присъствието на клиенти и служители на Студио Модерна България ЕООД и ще бъде определен 1 клиент, на когото ще бъде възстановена пълната сума за направената покупка на Делимано продукти, съгласно точка 5. Задължително условие, за да бъде възстановена сумата е, покупката да бъде направена между 10:00 и 13:30ч. на 21.05.2016 г. и да бъде предоставен документ за направената покупка на продукти Делимано. В случай, че печелившия клиент не присъства в момента на тегленето в магазин Топ Шоп (виж т.3), след изтеглянето на победителя в ИГРАТА организаторът „Студио Модерна България” ЕООД се ангажира да уведоми лично печелившия по телефон и/или електронна поща. Клиентът се задължава да се яви не по-късно от 5 календарни дни след изтеглянето на името му в магазин Топ Шоп (виж т.3), за да получи награда си. В случай, че не се яви в споменатия срок, клиента губи правото да бъде възстановена сумата за неговата покупка.

7. Обща информация за наградите и победителите

7.1. Организаторът може да изиска от печелившия да потвърди самоличността си. Самоличността на спечелилия участник се удостоверява с представяне на официален документ за самоличност. Организаторът запазва правото си да поиска предоставяне на фактурата, получена при покупката, с цел доказване на покупката.

7.2. При отказ от страна на спечелилия участник да потвърди самоличността си, Организаторът има право да откаже предаването на съответната наградата. Отпадането на спечелилия наградата, анулира ИГРАТА и няма да бъде извършено повторно теглене на печеливш.

7.3. Организаторът и лицата, свързани с провеждането на ИГРАТА не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградата. В случаите на извънредни (форсмажорни обстоятелства), върху които Организаторът не може да повлияе, Организаторът има право да прекрати ИГРАТА. Участниците трябва да бъдат информирани за това посредством публикуване на специално съобщение в електронната страница на Делимано: www.delimano.bg. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред участниците за нанесени щети и пропуснати ползи. Решенията на Организатора по всички въпроси, свързани с ИГРАТА на Делимано „Специална изненада” или прилагането на Правилата на ИГРАТА са финални и се отнасят до всички участници.

8. Други условия

Съгласието с Правилата на ИГРАТА е необходимо условие за участие в ИГРАТА. С предоставянето на своите данни при покупката на продукт по точка 5 в периода по точка 2 по-горе, всеки клиент безусловно приема да участва и напълно се съгласява с нейните правила.

9. Съхранение на Правилата

Правилата на ИГРАТА са достъпни в писмен (разпечатан) вариант в магазините на „Студио Модерна България” ЕООД, в които се провежда ИГРАТА (виж т.3).

10. Защита и съхранение на личните данни

С приемането на Правилата на ИГРАТА всеки участник изрично се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат обработвани, съгласно Закона за защита на личните данни и разрешава на Организатора да използва събраните данни за целите на ИГРАТА: статистическа обработка, анкетиране, маркетингови проучвания, уведомяване за новости и за изпращане на и-новини и други рекламни материали по време и след приключване на кампанията, а така също и позволява използването с цел информиране на различни канали за комуникация с него, като: телефони, пощенски адреси, електронни пощи и др. Получените данни могат да бъдат обработвани от Организатора до прекратяване на съгласието на участника по негово желание или докато данните престанат да служат за нуждите на Организатора.

11. Публичност

С приемането на Правилата на ИГРАТА, всеки участник разрешава, ако бъде обявен за победител в ИГРАТА, името и фамилията му, както и населеното място, от което е, да бъдат обявени в електронната страница на Дeлимано: www.delimano.bg, както и в други електронни или печатни медии, за което няма да изисква никакво заплащане или обезщетение.

12. Отказ от участие

Участниците в ИГРАТА могат да изискат отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието си в ИГРАТА във всеки един момент. За целта те трябва да изявят желанието си в електронно писмо на адрес: info@delimano.bg или в пощенско писмо. Писмената форма е задължителна. По този начин участникът се отказва от участие и занапред.

13. Решаване на оплаквания

Организатора отговаря за всички оплаквания от ИГРАТА. При постъпване на оплакване, Организаторът е задължен да ги отстрани в най-кратък срок, като информира подалият оплакването участник за това.

14. Правни спорове

14.1. Организаторът не носи отговорност и не следва да бъде въвличан в никакви правни спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците, във връзка с ИГРАТА.

14.2. Евентуални правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в ИГРАТА, ще бъдат разрешавани извънсъдебно, по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да отнесат спора до институциите, които са компетентни да го разрешат, съгласно разпоредбите на българското законодателство. Правилата на наградната игра Делимано томбола „Специална изненада“ са обявени на 20 Май 2016 година.

Безплатна консултация за поръчка
x
ПОРЪЧАЙТЕ ЛЕСНО ТУК.

ОБАЖДАНЕТО Е НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО!

Консултантите ни са готови да отговорят на твоите въпроси, свързани с продуктите, които те интересуват. В допълнение ти помагат да се ориентираш в сайта и може да ти съдейства при пазаруване. Не се колебай и ни се обади!

ОБАДИ СЕ